29/03/2022 | 180 |
0 Đánh giá

TÓM TẮT MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI GIẢM THUẾ GTGT TỪ 10% XUỐNG 8% NĂM 2022 THEO NGHỊ QUYẾT 43 VÀ NGHỊ ĐỊNH 15
Quy định tại nghị định Số: 15/2022/NĐ-CP
Giảm thuế giá trị gia tăng

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm
hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghịđịnh này.
d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.
2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng
a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trình tự, thủ tục thực hiện
a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
b) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”.
4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.
5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).
6. Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì
cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.
7. Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

CÁCH XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ GTGT HAY KHÔNG?


- Căn cứ để xác định cơ sở kinh doanh có được giảm thuế GTGT năm 2022 hay không sẽ phụ thuộc vào cụ thể hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh cung cấp là hàng hóa, dịch vụ gì (còn mã ngành nghề kinh doanh chỉ là một yếu tố tham khảo). Cơ sở kinh doanh phải tra cứu từng loại hàng hóa, dịch vụ của mình có đang được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hay không, nếu hàng hóa, dịch vụ đó đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được giảm thuế xuống 8% (dù lúc đó mã ngành nghề của cơ sở là sản xuất hay bán buôn, bán lẻ).


Câu hỏi 1: Em xin hỏi DN em hđ lĩnh vực logistics : dịch vụ vận chuyển quốc tế, nội địa, dịch vụ hải quan… thì có thuộc đối tượng đc giảm thuế vat k ạ. Em cảm ơn


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời:
Với vướng mắc của anh/chị: - Đối với dịch vụ vận chuyển quốc tế, thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế gtgt 0% theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC - Đối với dịch vụ vận tải nội địa, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ Phụ lục I,II và III Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, nên thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT năm 2022.

Câu hỏi 2:
Em xin hỏi bên e kinh doanh dược phẩm, với các loại thực phẩm chức năng thuế 10% chì có thuộc đối tượng được giảm thuế xuống 8% không ạ?

Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời:
Đối với thuốc chữa bệnh, phòng bệnh: vì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nên không được giảm thuế GTGT năm 2022.

- Đối với thực phẩm chức năng: vì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Danh mục hàng hoá dịch vụ Phụ lục I,II và III Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nên được giảm thuế GTGT năm 2022.

Câu hỏi 3:
Xin cho doanh nghiệp hỏi, ngành nghề doanh nghiệp là kinh doanh thương mại các phụ tùng oto và xe cơ giới, vậy có thuộc đối tượng được giảm thuế đợt này không ạ?. Xin cảm ơn

Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời:
- Vì phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nên thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT trong năm 2022.

Câu hỏi 4:
Mình bên dịch vụ lưu trú, ăn uống.Giá bán đã đăng ký với sở tài chính cho năm 2022 là giá đã bao gồm 10% vat và 5% phí phục vụ. Giờ vat giảm còn 8% thì có phải làm lại bảng giá mới tương ứng không ah? Vd: giá bán 1.000.000 / đêm phòng( đã bao gồm 10% VAT, 5% phí phục vụ) Xin cám ơn

Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời:
- Đối với dịch vụ lưu trú, trường hợp kê khai lần đầu và kê khai lại giá khi điều chỉnh giá (tăng, giảm), cơ sở kinh doanh cần lập Văn bản kê khai giá gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Hiện nay, việc kê khai giá đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú do Sở Tài chính quản lý, nên kính đề nghị người nộp thuế liên hệ trực tiếp đến Sở Tài chính quản lý trực tiếp địa bàn kinh doanh của mình để được hướng dẫn thực hiện.

Câu hỏi 5
1/ công ty em chuyên gia công sản xuất thiết bị bếp công nghiệp như: tủ cơm, bếp á, bàn, kệ, chụp hút, tủ điện, vv.... từ nguyên liệu inox, và có bán thương mại các loại tủ lạnh, máy rửa chén, bếp âu, lò nướng cho nhà hàng, khách sạn...=> Như vậy công ty em có thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT 8% không ạ?
2/ Những hợp đồng bên em đã ký từ năm 2021, trong năm đã có biên bản nghiệm thu đợt 1 và đã xuất hóa đơn thuế gtgt 10%, như vậy qua tháng 2/2022 bên em tiếp tục nghiệm thu đợt 2 và xuất hóa đơn đợt 2=> thì em xuất theo mức thuế suất 8% hay 10% ạ? Nếu xuất hóa đơn theo mức thuế suất được giảm 8% => như vậy giá trị hợp đồng thay đổi, em sẽ cần làm thủ tục ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh giá trị hợp đồng không ạ?


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời
- Vì căn cứ để xác định cơ sở kinh doanh có được giảm thuế GTGT năm 2022 hay không sẽ phụ thuộc vào cụ thể hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh cung cấp là hàng hóa, dịch vụ gì (còn mã ngành nghề kinh doanh chỉ là một yếu tố tham khảo). Cơ sở kinh doanh phải tra cứu từng loại hàng hóa, dịch vụ của mình có đang được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hay không, nếu hàng hóa, dịch vụ đó đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được giảm thuế xuống 8% (dù lúc đó mã ngành nghề của cơ sở là sản xuất hay bán buôn, bán lẻ).

- Nếu thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022 thì được giảm thuế GTGT đối với phần giá trị xây dựng, lắp đặt nghiệm thu, bàn giao đó. - Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT năm 2022, cơ sở kinh doanh khi thực hiện xuất hóa đơn theo mức thuế suất được giảm 8% không bắt buộc phải lập phụ lục hợp đồng.

Câu hỏi 6
công ty em nhập khẩu Dầu nhớt và Động cơ máy thủy thì có thuộc diện giảm thuế không ạ? Và trường hợp nếu ký hợp đồng trước tháng 2, nhưng sau tháng 2 mới xuất hàng và hóa đơn thì cần xử lý như thế nào? Em xin cảm ơn.


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời
- Vì căn cứ để xác định cơ sở kinh doanh có được giảm thuế GTGT năm 2022 hay không sẽ phụ thuộc vào cụ thể hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh cung cấp là hàng hóa, dịch vụ gì (còn mã ngành nghề kinh doanh chỉ là một yếu tố tham khảo). Cơ sở kinh doanh phải tra cứu từng loại hàng hóa, dịch vụ của mình có đang được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hay không, nếu hàng hóa, dịch vụ đó đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được giảm thuế xuống 8% (dù lúc đó mã ngành nghề của cơ sở là sản xuất hay bán buôn, bán lẻ):

+ Đối với mặt hàng dầu mỡ bôi trơn: vì thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nên không được giảm thuế GTGT năm 2022.

+ Đối với mặt hàng động cơ máy thủy: vì đang được áp dụng thuế suất 10%, và không nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, nên thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT trong năm 2022.


Câu hỏi 7
công ty luật, tư vấn pháp lý có được giảm vat 8% không ạ?nhờ tư vấn giúp .Xin cảm ơn ạ


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời
- Dịch vụ tư vấn (trừ tư vấn tài chính, tư vấn bất động sản) đang được áp dụng thuế suất 10%, và không nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, nên dịch vụ tư vấn (trừ tư vấn tài chính, tư vấn bất động sản) thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT trong năm 2022.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT và hàng hóa dịch vụ không được giảm thuế GTGT, thì cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường
hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT.


Câu hỏi 8
công ty em chuyên kinh doanh thương mại xe nâng hàng nhập khẩu, loại hàng hóa này có nằm trong danh mục được miễn giảm thuế theo NT15 không ah? Vì trong doanh mục loại trừ thì thấy có cấp 24 sản phẩm kim loại?


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời
- Nếu cơ sở kinh doanh xe nâng hàng (không phải xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng): vì đang được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT tại Phụ lục I, II và III Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nên được giảm thuế GTGT năm 2022.


Câu hỏi 9
Bên Cty e đang bán sơn nước các loại (thương mại), thì có được giảm thuế xuống 8% ko ạ, e tra cứu mã ngành theo ND15 thì thấy đc ạ?


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời
- Vì căn cứ để xác định cơ sở kinh doanh có được giảm thuế GTGT năm 2022 hay không sẽ phụ thuộc vào cụ thể hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh cung cấp là hàng hóa, dịch vụ gì (còn mã ngành nghề kinh doanh chỉ là một yếu tố tham khảo). Cơ sở kinh doanh phải tra cứu từng loại hàng hóa, dịch vụ của mình có đang được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hay không, nếu hàng hóa, dịch vụ đó đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được giảm thuế xuống 8% (dù lúc đó mã ngành nghề của cơ sở là sản xuất hay bán buôn, bán lẻ):

- Đối với mặt hàng sơn: vì thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nên không được giảm thuế GTGT năm 2022.


Câu hỏi 10
Cho em hỏi, khi bên em bán ống cao su cho khách phải gắn thêm khớp nối kim loại vô ( theo phụ lục, kim loại VAT vẫn 10%), khi bán nội dung là ống thôi, vậy thuế suất vẫn 8% phải không ạ.tại khi mua khớp nối thì đầu vào bên em là 10% nên em hơi lăn tăn..


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời
- Vì đây là trường hợp tạo ra sản phẩm có sự kết hợp giữa nguyên liệu được giảm thuế (ống cao su) và nguyên liệu không được giảm thuế (khớp nối kim loại), nên đề nghị người nộp thuế liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xác định chính xác sản phẩm chính của đơn vị là sản phẩm nào, từ đó có thể áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP một cách phù hợp và đúng quy định.


Câu hỏi 11
Bên e bên lĩnh vực vp công chưng, va thua phat lai. theo pp trực tiếp trên dthu thuế gtgt 5%. Có được giảm thuế cho năm 2022 ko ạ?

Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời
- Vì dịch vụ cung cấp các hoạt động pháp luật (công chứng, thừa phát lại,…) đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ Phụ lục I, II và III Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nên được giảm thuế GTGT năm 2022.

- Cách viết hóa đơn giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh đang nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu đã được hướng dẫn trong Video, đề nghị anh/chị xem lại để thực hiện viết hóa đơn theo đúng quy định.


Câu hỏi 12
Cho em hỏi công ty em là công ty thương mại bán rất ngiều mặt hàng như lều, túi ngủ, dao, xoong nồi... Vậy lều, túi ngủ bên em xuất hóa đơn thuế suất thuế GTGT là 8% còn DAO và Xoong nồi thuộc về sản phẩm từ kim loại đúc sẵn là vẫn phải xuất ở mức 10% phải k ạ?


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời
- Đối với sản phẩm lều, túi ngủ vì đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ Phụ lục I, II và III Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nên được giảm thuế GTGT năm 2022.

- Đối với sản phẩm dao, nồi vì thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ Phụ lục I Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nên không được giảm thuế GTGT năm 2022.

- Cơ sở kinh doanh phải xuất hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm thuế GTGT,
trường hợp không xuất hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế.

- Nếu anh/chị cảm thấy kênh Video hữu ích, hãy bấm đăng ký kênh để có thể kịp thời nắm bắt các chính sách thuế mới, và được hỗ trợ giải đáp các vướng mắc về thuế và kế toán.

Câu hỏi 13
Cty tôi làm xây dựng đã xuất hoá đơn theo giai đoạn năm 2021 là 10% thuế vat thì các giai đoạn từ t2/2022 sẽ xuất phần còn lại thuế gtgt là 8% ạ?


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời
- Nếu thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/02/2022 đến ngày 31/12/2022 thì được giảm thuế GTGT đối với phần giá trị xây dựng, lắp đặt nghiệm thu, bàn giao đó.


Câu hỏi 14

1/ Ở Phụ lục l, ll và lll theo NQ43 thì đa phần để mã ngành ở các cty sản xuất. Vậy ở các cty thương mại cũng kinh doanh cùng 1 mặt hàng nhưng mã ngành thì khác thì có được giảm vat hay không? Nếu có thì vat đầu vào của hàng hóa mua trực tiếp của cty sản xuất trong PL l, ll và lll là 10%, trong khi đầu ra lại xuất 8% thì có hợp lý không?
2/ Ở khoản d Điều 1 của NDD15 có ghi "Việc giảm thuế gtgt cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất các khâu nhập khẩu, sx, gia công, kinh doanh thương mại ...". Vậy việc giảm thuế có căn cứ theo mã ngành kinh doanh như trong PL l, ll và lll không?
3/ Ở phần B, phục lục lll, sao lại không để mã ngành kinh doanh ?


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời
- Vì căn cứ để xác định cơ sở kinh doanh có được giảm thuế GTGT năm 2022 hay không sẽ phụ thuộc vào cụ thể hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh cung cấp là hàng hóa, dịch vụ gì (còn mã ngành nghề kinh doanh chỉ là một yếu tố tham khảo). Cơ sở kinh doanh phải tra cứu hàng hóa, dịch vụ của mình có đang được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I,II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hay không, nếu hàng hóa, dịch vụ đó đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được giảm thuế xuống 8% (dù lúc đó mã ngành nghề của cơ sở là sản xuất hay bán buôn, bán lẻ).

Câu hỏi 15
Bên e là dịch vụ công chứng giá bán dịch vụ đã bao gồm luôn thuế gtgt. Vậy thì xuất hóa đơn thế nào ạ. Vd: gía đã bao gồm thuế là 100.000đ thì xuất như này hay sao ạ: giá chưa thuế: 92.593 và thuế là 7.407 phải ko ạ?


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời

- Vì dịch vụ cung cấp các hoạt động pháp luật (dịch vụ công chứng,…) đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ Phụ lục I, II và III Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nên được giảm thuế GTGT năm 2022.

- Nếu trước thời điểm Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, cơ sở kinh doanh đang cung cấp dịch vụ công chứng với giá 100.000đ đã bao gồm thuế GTGT 10% (nghĩa là giá chưa thuế = 100.000đ/1,1 = 90.909đ), thì khi được giảm thuế, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ xuất hóa đơn như sau:

+ Cột “Thành tiền” ghi 90.909đ + Dòng “Thuế suất” ghi 8% + Dòng “Tiền thuế GTGT” ghi 7.273đ + Dòng “Tổng cộng tiền thanh toán” ghi 98.182đ

Câu hỏi 16
Cho em hỏi điểm d điều 1 áp dụng thống nhất tại các khâu.. Ngành nghề kinh doanh trên giấy phép kinh doanh của công ty không có trong 3 phụ lục. Như vậy được giảm thuế. Tuy nhiên hàng hóa bên em nhập khẩu và mã số HS có trong phụ lục thuế gtgt khâu nhập khẩu 10% không được giảm. Như vậy theo khoản d thì khi nhập khẩu 10% hàng nhập về để bán. Khi xuất hóa đơn bán hàng 10% hay xuất hóa đơn 8%. Ngoài ra có chi nhánh hạch toán phụ thuộc chỉ kê khai thuế gtgt thì khi bán hàng chi nhánh xuất 10% hay 8%.

Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời:
- Vì căn cứ để xác định cơ sở kinh doanh có được giảm thuế GTGT năm 2022 hay không sẽ phụ thuộc vào cụ thể hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh cung cấp là hàng hóa, dịch vụ gì (còn mã ngành nghề kinh doanh chỉ là một yếu tố tham khảo). Cơ sở kinh doanh phải tra cứu hàng hóa, dịch vụ của mình có đang được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hay không, nếu hàng hóa, dịch vụ đó đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và không thuộc Phụ lục I, II và III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được giảm thuế xuống 8% (dù lúc đó mã ngành nghề của cơ sở là sản xuất hay bán buôn, bán lẻ).


Câu hỏi 17

Nghiệp vụ kinh tế đã hoàn thành trong năm 2021hoặc trong tháng 1/2022 mà sáng từ tháng 2/2022 xuất hoa đơn thì có đc xuất vat 8%không. Hàng hoá tồn kho đã mua trước tháng 2/2022 mà bán ra từ tháng 2/2022 thì xuất vat 8% được không vì hàng tồn kho tính theo bình quân. Nghành xây dựng xuất 8% mà lấy sắt thép kim loại hay sản phẩm 10 %đầu vào và 8% đầu vào thì có đc xuất đầu ra 8% không?


Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn Trả lời

- Nghiệp vụ kinh tế đã hoàn thành trước tháng 02/2022 nhưng sang tháng 02/2022 mới xuất hóa đơn thì không được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, và cơ sở kinh doanh sẽ bị xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.
- Hàng hóa tồn kho đáp ứng điều kiện giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022 đã mua trước tháng 02/2022 nhưng sang tháng 02/2022 mới bán ra thì vẫn được giảm thuế GTGT.
- Hoạt động xây dựng đang áp dụng mức thuế GTGT 10%, và không thuộc Danh mục PL I,II và III Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, nhưng đầu vào lại vừa có hàng hóa chịu thuế suất 10%, vừa có hàng hóa được giảm thuế với thuế suất 8%, thì hoạt động xây dựng vẫn được giảm thuế GTGT năm 2022 theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.


(*) Xem thêm

Bình luận